Buss
Buss

Köp- & Leveransvillkor

Villkor:
Biljetter bokas och betalas via buss.vimmerbytillsammans.se.
Registrera dig och betala biljetterna med kort eller swish.
Biljetterna är avbokningsbara fram till 24 timmar innan avgång (köpta biljetter återbetalas till kort).
Biljetter kan inte köpas av chauffören eller på annat sätt.
Alla biljetter gäller tur och retur
Du har själv ansvar att vara i tid vid hållplatsen, chauffören väntar inte
Du kan ta med barnvagn i bussens bagageutrymme.
Cyklar kan inte tas med i bussen
Hund är tillåten i bussen
Det finns inga barnstolar i bussen
Bussen är märkt med logga ”Nilsbuss”
Biljettfrågor: Kontakta din boendeanläggning eller turistbyrån
Om turen ställs in, kommer du få meddelande på den e-postadress samt SMS du angett vid bokningen

1.  Avtalet
1.1   Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommet pris. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
1.2   Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.
1.2.1 Huvudresenären ansvarar för att han kan nås av viktiga meddelanden (till exempel tidtabellsändring) under de kontaktuppgifter som denne meddelat vid bokning
1.3   Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast.
1.4 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av kontaktuppgifter
 
2.  Pris och betalning
2.1   Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
2.2 Resenären ska betala resans pris vid bokningstillfället
 
3.  Resenärens rätt till ändring och avbeställning
3.1   Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
 
4.  Resenärens rätt att överlåta biljetten
4.1 Resenären får överlåta biljetten.
4.2   Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören.
 
5.  Ändringar före avresan
5.1   Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av tider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.
5.2   Ändring av priset
5.2.1   Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.
5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av.
5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
 
6.  Reklamation
6.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
7.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av chauffören. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs.
7.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

 1. Tvistlösning
  Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol.
   
   EV. REKLAMATION
  Eventuella felaktigheter skall anmälas omedelbart till färdledare. Om inte felet kunnat avhjälpas direkt på orten kan reklamation göras senare, dock ej senare än 30 dagar efter hemkomst. Reklamationer skall ske i skriftlig form.
  TRYCKFEL/ÄNDRINGAR
  Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar vi tvingats göra efter reseprogrammets publicering.
  Personuppgiftslagen
  Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (GDPR).
  SMS-utskick
  Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering avseende din resa eller övrig kommunikation som rör din resa.
  Mail-utskick
  Din e-postadress kan komma att användas för utskick av faktura samt infobrev.